பஞ்சகுலசிங்கம் கந்தையா
தொலைபேசி: +4797975308
மின்னஞ்சல்: post@ncet.no