Vedtekt

1. Introduksjon:

Landsrådet for Eelam Tamiler i Norge

En landsdekkende organisasjon basert på demokratisk folkelig deltakelse blant Eelam

tamiler i Norge. Vårt mandat er basert på å håndtere Eelam tamilers anliggender i Norge, på

den internasjonale arenaen og i Eelam tamilenes hjemland. Organisasjonen vil virke etter

norske lover og regler.

2. Mandater:

(a) Diasporaens anliggender i Norge: Politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle.

Organisasjonen vil jobbe for å fremme tamilidentitet, integrering og velferd. Gjennom

engasjement i ulike aspekter av anliggender for Eelam tamiler i diaspora som tamilsk

identitet (språk og arv), kultur, utdanning, integrering og velferd, vil organisasjonen fremme

Eelam tamilenes interesser i det norske samfunnet.

(b) Internasjonale anliggender for diasporaen: organisasjonen vil koordineres med Eelam

tamiler i andre land og sette søkelyset på internasjonale felles anliggender for Eelam tamiler.

(c) Arbeide for uavhengighet, suverenitet og utvikling for Eelam tamiler i deres

hjemland: Organisasjonen vil støtte opp om formasjonen av en uavhengig og suveren stat

for Eelam tamiler i nordlige og østlige deler av Sri Lanka. Dette er basert på at tamilene på

Sri Lanka utgjør en egen nasjon, med et eget tradisjonelt territorium. Tamilene har

selvbestemmelsesrett og har rett til å danne en uavhengig og suveren stat som følge av

mandat gitt av befolkningen ved siste frie valg på Sri Lanka i 1977 og som 98,95 prosent av

Eelam tamiler i Norge ga sitt mandat til under folkeavstemningen 10.05.09. Denne refereres

som Norsk Tamilsk Mandat 2009 (NTM-2009). Organisasjon skal arbeide for

anerkjennelse og aksept av Tamil Eelam hos det internasjonale samfunnet.

3. Veiledende objekter eller prinsipper:

Organisasjonen vil

(a) jobbe for å styrke integreringen av Eelam tamiler i det norske samfunnet.

(b) jobbe for å fremme individets rett til deltakelse i offentlige anliggender, uten

diskriminering på bakgrunn av meninger, religion, kjønn, rase eller hudfarge i Norge.

(c) jobbe for å fremme tamilsk identitet, kultur og tradisjoner for å kunne tilrettelegge

harmonisk sameksistens innen et flerkulturelt Norge.

(d) stimulere til diskusjon, debatt og demokratisk beslutningstaking innen i det tamilske

miljøet i Norge.

(e) i vareta god dialog med andre tamilsk organisasjoner i Norge

(f) bevare partipolitisk uavhengighet samtidig som den opprettholder en aktiv dialog med

norske politiske partier.

(g) anerkjenne den Eelam tamilske nasjonale agenda (ETNA) som går ut på følgende

prinsipper: 1) Eelam tamiler utgjør en egen nasjon på Sri Lanka, 2) som en nasjon har Eelam

tamiler rett til selvbestemmelse, 3) Eelam tamiler har en ukrenkelig rett til deres

tradisjonelle hjemland i nordlige og østlige Sri Lanka, og 4) den tamilske nasjonen overga

ikke sin suverenitet til den srilankiske staten, og tamilsk suverenitet er urokkelig. Det vises

til mandat gitt av Eelam tamiler ved det siste frie valget på Sri Lanka i 1977 basert

Vaddukkoaddai resolusjon som ble vedtatt i 1976. Det bemerkes at dette er på ingen måte

utelukker rom for diskusjoner eller andre løsninger kommet frem av Eelam tamiler.

(h) anerkjenne uvurderlige offer, lidelser og tap av liv både blant frihetsforkjempere og

sivile under kampen for et fritt Tamil Eelam.

(i) anerkjenne de positive politiske, juridiske, sosiale og kulturelle prestasjonene til de facto

stat Tamil Eelam.

(j) erkjenne at nasjonen av Eelam tamiler må engasjeres i det grunnleggende arbeidet med å

forme Tamil Eelam: 1) sekulært, 2) liberaldemokratisk, 3) basert på en politikk av folkelig

deltakelse, 4) med sikte på likhet, 5) med sikte på en stat som respekterer lover og regler, og

6) med sikte på en stat som garanterer og støtter opp om demokratiske verdier også andre

steder i verden.

(k) tilpasse og anerkjenne nasjonale og suverene symboler for Eelam tamiler.

(l) jobbe for å fremme menneskerettigheter og den grunnlegende friheten til folket i det

tradisjonelle hjemlandet i nord- østlige Sri Lanka og ellers på øya. Dette i henhold til FNs

universelle menneskerettighetserklæring. Organisasjon vil samtidig fremme et kasteløst,

sekulært samfunn i hjemlandet.

(m) ta avstand fra grupper eller partier som støtter eller jobber aktiv for ubarmhjertelige,

undertykkende og ikke demokratiske lover og prinsipper strid med internasjonale normer

nedfelt i grunnlov på Sri Lanka.

3

(n) kjempe med en demokratisk ikke voldelig retning for å etablere tamil Eelam

(o) etablere et sekretariat som skal sørge for nødvendige resurser og sikre at organisasjonen

vil kunne fungere effektiv.