Bakgrunn

Tamilene på Sri Lanka er et eget folkeslag med egen kultur, språk og identitet. Vi har kjempet for våre rettigheter i over 60 år. Den singalesiske regjeringen bruker sin makt til å diskriminere tamiler og behandler tamilene som andrerangs borgere av landet. Tamilene har eksistert på øya som eget folk i mange hundre år, men er nå under hardt press. Den eneste varige fredsløsningen innebærer at tamilenes rettigheter anerkjennes, og at de får danne sin egen stat – Tamil Eelam. Internasjonal samfunn bør gripe inn når en folkegruppe blir diskriminert og utryddet.

Bakgrunnen for konflikten på sri lanka mellom tamiler og singaleser går tilbake til kononitiden.
Kolonimaktene brukte etnistitet for å administrere Sri lanka. Den britiske kolonimakten samlet landet til et rike. Før kolonimaktene kom til landet hadde tamilene og singalesere egen kongeriker på øya.
Etter frigjøringen kom det singalesiske flertallet til makten, og de gjorde mye for å få makten. Dette har ført med seg mye konflikt og splid mellom de to gruppene. På 1970 tallet ble regjeringens nasjonalistiske politikk forsterket, og det dukket opp flere tamilske separatistgrupper som en reaksjon på dette. Allerede i 1933 begynte tamilene sin politisk kam for maktdeling i landet. På den singalesiske siden har alle forslag fra de mer moderate om å endre grunnloven og tillate mer selvbestemmelse for tamilene konsekvent blitt blokkert av nasjonalistene, enten de har vært i regjering eller i opposisjon.

Det siste frie valget på Sri Lanka som ble holdt i 1977. Da stemte en overveldende majoritet av tamiler på øya Sri Lanka for oppretting av en egen stat i nord og øst. I mai 2009 stemte 98 % av den tamil befolkningen i Norge for det samme. Kampen for selvbestemmelsesrett og egen stat må fortsette, men også på et globalt nivå da konflikten er internasjonalisert.

Under den militære offensiven høsten 2008 til mai 2009 ble den tamil sivilbefolkningen påført enorme overgrep. Vi som bor i Norge prøvde sammen med tamiler i en rekke andre land å rette medienes søkelys på det som skjedde. Tross iherdige forsøk gjorde verdenssamfunnet lite. Grunnene kan etter vårt skjønn være følgende:

* Uavhengige internasjonale vitner og media ble nektet adgang til konfliktområde av den Sri Lankesiske staten
* Geopolitiske interesser dominerte over menneskelige og humanitære hensyn
* Siden tamilenes væpnet motstand var blitt «terrorlistet» brukte verdenssamfunnet dette som en unnskyldning for å ikke gripe inn mot de sivile lidelsene
* Den Sri Lankesiske staten og dens støttespillere kjørte en aggressiv propaganda med statlige midler. Humanitære organisasjoner og personligheter som tok opp sivile lidelser ble også karakterisert som støttespillere for «terrorister»

* Selv om tamilene i Norge og andre land har ressurssterke personligheter og organisasjoner, det mangler en folkebevegelse med demokratisk valgt representanter og folkelig mandat for å kunne fungere etter demokratiske spilleregler.

Dette er bakgrunnen for oppstart av denne nye demokratiske bevegelsen for tamil selvråderett. Mange har imidlertid deltatt i diskusjonene og forarbeidet gjennom sommeren 2009. Sentrale personer i det tamil miljøet i Norge, og andre deler av verden, samt norske politikere har vært involverte.

Først og fremst vil vi bygge opp en bevegelse etter demokratiske prinsipper og vise at det er mulig å kjempe for saken demokratisk. Tamilenes kamp for frihet har møtt globale utfordringer som også utfordrer humanisme. Tamiler i England, Canada, USA, Frankrike, Tyskland og Australia arbeider også med å skape lignende bevegelser. Disse vil kunne utgjøre en samlet tamil stemme for retten til å velge sin egen fremtid. Det norske initiativet er unikt da dette involverer seg et demokratisk valg der alle tamiler kan delta for å velge sine representanter og vi håper at dette vil inspirere tamiler i andre land også til å gjøre det samme.

Vi håper at du er med på å bidra til vår kamp for frihet.